Дніпровський техніко-економічний ліцей 61 "ЕРУДИТ" Дніпровської міської ради
 
м. Дніпро

Науково-педагогічний проект "Інтелект Україна"

Інтелект — один з найдорожчих ресурсів. Щоб пересвідчитися, наскільки цінним у сучасному світі є інтелект, варто переглянути інформацію про галузі економіки, що найбільш динамічно розвиваються: телекомунікації та Інтернет-проекти, фінансова галузь, високотехнологічне виробництво і ринок програмних продуктів. Навіть металургію, нафтопереробну та хімічну промисловість не можна уявити без сучасних технологій, і наукоємність цих галузей невпинно зростає.
 
Упродовж другої половини ХХ сторіччя, а особливо на початку нинішнього, усі розвинені країни опікуються проблемою створення спеціальної системи освіти, а також залучення талановитої молоді з інших країн через усілякі грантові та інші програми. На обдарованих молодих спеціалістів, можна сказати, полюють, бо кожен з них спроможний принести надзвичайну користь не лише певним компаніям, а й країні.
 
В Україні також розуміють необхідність виховувати інтелектуальну еліту нації.
2006-го року команда провідних науковців Харкова на чолі з доктором педагогічних наук Гавриш І. В. запропонувала до впровадження власну концепцію виховання й навчання дітей у закладах загальної середньої освіти, яка розроблена на основі власних напрацювань і передових, найбільш ефективних методик.

 
Сутність проекту полягає не в насиченні дитини знаннями, а в набутті нею необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, самоконтролю та самооцінки, швидких реакцій, раціональної організації навчальної праці; розвитку пізнавальних процесів - сприйняття, пам’яті, мислення, уяви й уваги; розвитку якостей особистості школяра - цілеспрямованості, працелюбності, наполегливості, сили волі, організованості, охайності тощо.
 
Програма розроблялася таким чином, щоб урахувати вікові особливості учнів і не лише зберегти, а й збільшити інтерес дітей до навчання. Завдяки міжпредметним зв’язкам, засобам наочності й відеоматеріалам об’єкт вивчення стає більш зрозумілим та цікавим.
 
До переліку загальношкільних предметів, програма яких спеціально адаптована, уведені нові: предмет «Навчаємося разом», на якому діти розвивають пам’ять за спеціальними методиками, вчаться працювати з інформацією, та предмет «Еврика», на якому учні розвивають творчі, винахідницькі якості, кмітливість, працюють над розв’язанням складних задач. Завдяки тому, що під час розробки й апробації програми проект супроводжували провідні науковці Інституту здоров’я школярів та підлітків Академії медичних наук України, вдалося побудувати програму так, щоб зберігати оптимальний баланс психофізичного стану дитини, не допускаючи, з одного боку, нервового перезбудження, а з іншого — втоми, втрати цікавості. Крім обов’язкових уроків фізичної культури, кілька разів протягом кожного уроку учні беруть участь у музичних паузах з елементами фізичних вправ і танцювальних рухів, роблять вправи для очей, застосовуючи елементи, що сприяють релаксації.
 
За результатами, які демонструють учні проектних класів, Міністерство освіти і науки України рекомендувало навчально-педагогічний проект «Інтелект України» до подальшого впровадження.

Вчителі початкових класів з великим ентузіазмом долучились до участі в науково-педагогічному проекті «Інтелект України». Головним девізом  наших проектних класів є  «Не кажи не вмію, а кажи навчусь», саме цього ми  і вчимо дітей кожного уроку, адже вони мають вірити у власні сили.

Слід зазначити, що даний проект сприяє набуттю дитиною необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, гнучкого творчого мислення, самоконтролю та самооцінки,  раціональної організації навчальної праці, розвитку пізнавальних процесів та розвитку академічної обдарованості учнів в органічній єдності та взаємозв’язку всіх її компонентів. Це нова якість освіти, новий підхід до навчання.

 Програма розроблялася таким чином, щоб врахувати вікові особливості учнів, не лише зберегти, а й збільшити їх інтерес до навчання під час таких предметів як: «Навчання грамоти» (1 клас), «Читання», «Українська мова», «Математика», «Еврика» (з 2класу), «Людина і світ» та «Навчаємося разом».

Процес навчання для дітей вибудовується у цікавій та насиченій формі. Навчання  орієнтоване на якісно інший зміст навчання з виходом за межі вивчення традиційних тем, установленням зв’язків з іншими темами, проблемами, дисциплінами, адже вивчення та пізнання нового відбувається органічно та передбачає стимулювання інтелектуального та особистісного розвитку учня через використання проблемних методів і завдань проблемного характеру, пошуку альтернативних інтерпретацій навчальної інформації, що сприяють формуванню в учнів творчого підходу.

Завдяки міжпредметним зв'язкам, засобам наочності та цікавим відео матеріалам, об'єкт вивчення стає більш зрозумілим та цікавим, діти мають можливість наочно побачити те, що вони вивчають, а казкові герої супроводжують  дітей на усіх уроках, мотивуючи їх до якісного і творчого виконання завдань. Важливим моментом проекту є формування емоційно-позитивного стану дитини в процесі навчання. Це відбувається через незвичну добірку  видів завдань: виконання пісень під караоке, читання казок способом стеження за диктором презентації, робота з уривками мультфільмів та пошук переглянутого в тексті, вправа «Фотоапарат» тощо…Саме ці нетрадиційні методи та форми сприяють зацікавленню дітей, отриманню і засвоєнню знань у динаміці та співпраці.

Процес навчання побудований з урахуванням основних етапів навчання - засвоєння навчального матеріалу та його застосування на практиці. Через добре та продумане  коло завдання та їх вдале чергування, реалізується концепція міцного засвоєння знань, періодичне повторення навчального матеріалу. 

Слід  зазначити, що вправи у підручниках-посібниках  поділяються на пробні, тренувальні, творчі. Дуже ефективними, як показала практика роботи з учнями, є завдання на розвиток зорової пам’яті, уваги, спостережливості, кмітливості, формулювання припущень, встановлення послідовності певних дій, самооцінку, адже діти навчають пізнавати себе, виражати свою думку та проявляти  свій інтелект.

Предмет «Навчання грамоти» поділяється на три взаємопов’язаних періоди: навчання грамоти з використанням аналітико-синтетичного методу та методу цілих слів, навчання грамоти з використанням аналітико-синтетичного, генетичного методів і методу цілих слів, навчання грамоти з використанням аналітико-синтетичного, алфавітного методів і методу цілих слів. Кожен період має особливості, які і дозволяють дітям поступово здобувати і розширювати знання та навички. Так,  у процесі  навчання діти: вчаться ідентифікувати звуки й відповідні їм букви, читати складами, впізнавати й читати знайомі слова, опановують прийомом стеження під магнітофон, привчаються виконувати завдання вчителя, дотримуватись правил гігієни при письмі, правильно тримати ручку, засвоюють розліновку зошита, вчаться орієнтуватись на його сторінках,  засвоюють правила написання основних елементів букв, формуються уміння і навички каліграфічного письма.

 

Слід зазначити, що добір текстів для читання  досить широкий — українські народні казки, тексти про Україну, її державні символи, український народ. Це дозволяє розпочати роботу з формування соціокультурної компетентності учнів початкової школи. Пізніше українська тематика текстів для читання  змінюється і передбачає ознайомлення учнів із творчістю видатних казкарів світу.

Важливим завданням уроків із навчання грамоти є формування в учнів позитивної мотивації читання, первинних умінь і навичок роботи з дитячою книжкою, адже саме даний урок формує  і виховує жагу до читання, уміння каліграфічно писати та сприяє розширенню словникового запасу учнів.

Наш досвід показав, що логічна і цікава побудова уроків, які насичені різними видами робіт, коли діти мають можливість попрацювати з плакатами та ілюстраціями, переглянути цікаву презентацію чи відео, поспівати та порухатись - запорука успішної роботи. А особливо це стосується першокласників, які надзвичайно емоційні  та відкриті до нового, адже одноманітне читання книги чи довготривале пояснення написання кожного елементи букви за традиційною моделлю занадто затягнуте та нецікаве для дітей.  У нашому випадку, навіть вивчаючи букву  і  навчаючись її писати, дитина потрапляє одночасно  у казкову і проблемну ситуацію, адже вона має  безпосередньо можливість і побачити як вірно писати букву,  а також вправлятись  у її написанні, учні  стають лікарями та допомагають полікувати літери, які надкусив чи поїв жук Буквоїд. Ніби просто, але наскільки продуктивно та захоплююче, і такі ігрові прийоми є переважною формою роботи, які не залишаються без уваги дітей.

 

Уроки читання надзвичайно насичені та цікаві, містять різноманітні форми завдань, які  і дозволяють усвідомити тему  та попрацювати  у різних формах. Так, початок уроку містить корисну інформацію або біографічну довідку письменника, який буде розглядатися. Ця інформація лаконічна та цікава, яка легко сприймається на слух та дозволяє дітям включитися і налаштуватися на продуктивну роботу. Часто на дітей чекає вправа «Фотоапарат», яка налаштована на розвиток пам'яті, уваги та зосередженості, адже діти мають запам'ятати певну інформацію та записати її. Зазвичай, це та інформація, яку діти вже вивчили чи з якою вже ознайомлені,  а тому  ще й можна перевірити як діти засвоїли попередні теми. Для кращого розвитку мовлення та попередньої роботи над текстом виконується цікава вправ «Повітряні кульки», під час якої діти роблять вдих, а на видосі мають прочитати слова у стовпчику. Також, для розвитку мовлення є чудова вправа «Сорока та черепаха», яка являє собою скоромовку, яку діти мають прочитати у різному темпі. Це дуже ефективна вправа, адже діти розвивають  пам'ять і навіть можуть змагатись один з одним  на чіткість та швидкість відтворення  скоромовки. Діти продуктивно працюють над новим текстом, адже мають змогу його прослухати, прочитати та виконати  ряд логічний завдань: знайти у тексті речення-відповідь, поділити текст на частини та записати до кожної заголовок, знайти дійових осіб, зробити висновок  і т.д. А для кращої перевірки знань присутні невеличкий конкурс із запитаннями, які діти надзвичайно швидко виконують та водночас це одне з найулюбленіших завдань. Іноді вони ускладнюється і дітям потрібно з букв-відгадок скласти певне тематичне слово, що дозволяє діткам і пригадати  матеріал. Коло текстів, які діти розглядають-різноманітне, вони вивчають і українські твори, і зарубіжні, що дозволяє учням пізнати особливості літератури усього світу.

Новим та продуктивним в уроках математики є підвищена увага до евристичних прийомів міркувань, розширенню інтелектуальної ємності змісту арифметичного матеріалу. У запропонованому курсі математики представлені завдання різного рівня складності з досліджуваної теми. Алгебраїчний і геометричний матеріал презентується на пропедевтичному рівні.

Відмінною особливістю даного курсу математики є рання поява (уже в першому класі) змістовного компонента «Елементи логіки, комбінаторики, статистики та теорії ймовірностей», що обумовлено активною пропедевтикою цього компонента в початковій школі.

У зошиті надані корисні інформаційні довідки та правила, які і допомагають учням краще опанувати новий матеріал, а потім при необхідності  і швидко його пригадати.

Оцінювання засвоєних знань і умінь здійснюється в процесі повторення й узагальнення - виконання «Великих перегон» на кожному уроці, які дозволяють усім діткам самостійно попрацювати, а вчителю оцінити рівень знань дітей, побачити ефективність уроку. Присутні самостійні та контрольні роботи, які включають завдання  відповідно до принципу мінімакса, не тільки обов'язковий мінімум (необхідні вимоги), які повинні засвоїти всі учні, а й максимум, який вони можуть засвоїти. Часто такі роботи включають творчі завдання, які  спрямовані на виявлення дітей з високими інтелектуальними можливостями. Хоча й іноді такі завдання є незрозумілими для учнів, адже іноді діти навіть недоторкались до схожого  та не знають відповідних правил, що певним чином демотивує дітей, адже вони розуміють, що не можуть отримати максимальну оцінку. Саме тому вчитель має потім хоча б на елементарному рівні пояснити такі завдання, надати приклад виконання, аби під час аналізу контрольних робіт діти все ж змогли зрозуміти усі завдання. Досвід демонструє, що саме уроки математики є найулюбленішими у дітей, хоча завдань багато, але вони вдало чергуються.

Предмет «Людина і світ» готує учнів до цілісного сприйняття навколишнього світу, коли природа виступає як цілісний системний об’єкт. Даний предмет надає багато цікавої інформації, адже відбувається вивчення  природних явищ із точки зору фізичної, хімічної та біологічної форми руху матерії, що  дозволяє більш глибоко розкрити існуючі в природі взаємозв'язки, сформувати в дітей цілісний та наочний образ природи. При цьому природний об`єкт подається у вигляді системи, яка складається із взаємопов`язаних елементів, також встановлюється його місце в ієрархії інших природних систем.

На уроках діти дуже плідно та продуктивно працюють, адже вони мають змогу доторкнутись та пізнати елементи біології та екології, географії, фізики, астрономії, хімії, суспільствознавства та українознавства, що у свою чергу  створює сприятливі умови для досягнення основної мети – формування природознавчої компетентності учнів.

Початок кожного уроку-маленьке дійство, адже  прилітає Центаврик, який ставить проблемна питання та активізую учнів,  мотивує їх плідно працювати. До даного гостя діти швидко звикають і очікують його з нетерпінням. На уроці учні мають змогу не лише прослухати  новий матеріал і переглянути цікаве відео, а й виконати відомі їм вправи, такі як «Повітряні кульки» та «Фотоапарат», які дозволяють краще закріпити новий матеріал. Аби учні краще засвоїли матеріал їм даються питання закріплюючого характеру, іноді це і відкриті питання. А завершення уроку – «Зоряні перегони», які включають  низку питань, а потім об’єднуючі відповіді-букви у вірній послідовності учні мають скласти тематичне слово. Також, на учнів чекає робота з картою, яка змінюються та ускладнюється, виконання роботи передбачає знання учнів з тем, аби мати змогу знайти вірний материк, країну, обвести кордон тощо.

Отже, даний урок – пізнавання нового та невідомого, розширення отриманих знань та комплексне застосування знань учнів.

 Програма містить два нових предмета - «Навчаємось разом» та «Еврика». які чудово доповнюють та розширюють знання та уміння дітей.

Предмет «Навчаємося разом» має надзвичайно важливу місію - збереження в учнів позитивного ставлення до школи, стійкої мотивації до учіння і формування в учнів ключової компетентності «уміння  учитися».

   Усі завдання, які пропонуються спрямовуються на становлення учня як суб’єкта спільної навчально-пізнавальної діяльності, мають на меті пізнання дітьми  соціальною ролі «Я – учень», формування в них психологічної установки на навчання, а також уміння розв’язувати навчальні завдання, працюючи разом з іншими учнями.

Окремо слід виділити  і те, що автори попіклувались  і над тим, щоб  навчити дитину вірно працювати з книгою, уміти працювати з текстом, знаходити головне.

Цікавим вкрапленням є ігрова сторінка, яка поєднує завдання математичного характеру, розвиває пошукові вміння та логічне мислення. Так. діти мають змогу : розташувати літери  у вірному порядку та відгадати тематичні поняття, попрацювати зі сірничками і розв'язати приклад, вставити букви та утворити нові слова тощо.  Завершення уроку такими завданнями, дозволяє діткам насолодитись процесом навчання, відчути себе  у ситуації успіху, адже в ігровій формі вони проявляють свої знання.

Не менш цікавими та розвиваючими завданнями насичені уроки «Еврики». Даний урок - дійсно відкриття нового та вияв свого креативного мислення. На уроці діти розв’язують різноманітні задачі, які вимагають уміння виділяти головне, бачити взаємозв’язок, проявляти математичні здібності тощо. Найголовнішою особливістю уроків еврики є те, що на  них створюються ситуації, які сприяють творчості та ідеям розв'язання проблем, діти розробляють алгоритм вирішення творчих задач та стають винахідниками. Діти вчаться бачити нове у звичайних речах. Всі думки цікаві та доречні, адже  діти виходять за рамки і дивляться на світ по-іншому. Даний урок дійсно демонструє наскільки наші діти сучасні, яку вони мають багату фантазію, адже розв’язуючи винахідницькі задачі кожного уроку, вони вчаться послідовно розмірковувати, але при цьому знаходити  дивовижні результати під час активних роздумів. Навіть найспокійніші діти тут починають жваво міркувати та показувати себе. І звичайно свої творчі навички учні можуть проявити під час створення казок та малювання незвичайних предметів. А для оцінки ми використовуємо викрик «Еврика», який свідчить, що ми впорались із завданням і дійсно відкрили для себе щось нове.

 

Впровадивши дану програму наші учні мають змогу сформувати цілісний науковий світогляд, загальнонаукові, навчальні, загальнокультурні, технологічні, комунікативні і соціальні компетентності на основі засвоєння системи знань про природу, людину, суспільство, культуру, виробництво, оволодіння засобами навчально-пізнавальної і практичної діяльності. У проекті враховано природні здатності молодшого школяра, вразливість його психіки, допитливість у пізнанні самого себе, схильність до імітації  зразків поведінки дорослих, що зумовлює вплив програмового змісту не лише на інтелектуальний, а й на соціальний і особистісний розвиток учня. Але слід зазначити, що уроки дуже насичені завданнями,  а тому для максимально ефективної реалізації програми доцільно пояснювати батькам не лише позитивні сторони, а й розповісти, а краще надати зошити та попрацювати урок, аби батьки зрозуміли,  що дитина має мати високу мотивацію та  концентрацію уваги, адже попри наявність ігрових моментів, фізкультхвилинок, не всі діти дійсно можуть розкритися та дійсно продуктивно працювати. І хоча тестування недоцільне пі час вступу дітей до школи, але ефективно було б проведення пробних уроків і з дітьми, і з батьками, аби і дітки, і батьки змогли відчути темп роботи та зрозуміти і спробувати оцінити свої сили.

Але якщо Ви бажаєте сформувати інтелектуально розвинуту особистість, яка вміє думати та діяти, то проект «Інтелект України»  саме для Вас!

 

 

 


 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

ДНУ ім. Олеся Гончара